Наши потенциални клиенти

  • Регионални системи за управление на отпадъците

Смесени битови отпадъци

Сепариране на смесено събрани неопасни битови отпадъци.

Непрекъснато нарастващият дефицит на минерални и енергийни ресурси, увеличаващото се количество на битовите отпадъци и нарастващата заплаха за здравето на хората и околната среда налага необходимостта от нова политика по управление на битовите отпадъци – задължително рециклиране и повторна преработка на всички рециклируеми отпадъци, превръщането на останалите отпадъци в суровинен и енергиен ресурс и минимизиране количествата на депонираните отпадъци.

Дружеството ни притежава регистрационен документ No 04-РД-177-03/09.12.2014 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на опасни и болнични отпадъци.

Производствената част на Центъра за управление на отпадъци В. Търново  има капацитет да обслужва 35 хил. тона (приблизително 110-120 хил. м³) годишно твърди неопасни битови отпадъци и/или разделно събрани отпадъци от опаковки, при двусменен режим на работа.

Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда.

Получени от дейността рециклируеми суровини

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

1 2
Add to Flipboard Magazine.