В процес на изграждане са 16 депа за отпадъци

До тук по ОП „Околна среда“ за програмен период 2007-2013 година са изградени 17 пречиствателни станции за отпадни води, които обслужват 250 хиляди жители.

Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015, България и Западни Балкани“, предаде „Фокус“.

В процес на изграждане са 55 пречиствателни станции за отпадни води, които ще обслужват повече от 2,5 млн. жители в страната.

Снимка: Пресцентър МОСВ. МОСВ разработва промени в Закона за управление на отпадъците (ОБЗОР)

Снимка: Пресцентър МОСВ. МОСВ разработва промени в Закона за управление на отпадъците (ОБЗОР)

Изгражда се и една пречиствателни станция за питейни води и в сферата на отпадъците са изградени 4 депа.

Преди няколко дни открихме новата регионална система в Добрич, която обслужва 9 общини и население повече от 700 хил. души. Обслужваното население от изградените системи е 1,5 млн. жители. В процес на изграждане са 16 депа за отпадъци, които ще обслужват близо 3 млн. жители в страната, заяви още Василева.

По думите на министъра, тези инвестиции, макар и не толкова атрактивни за гражданите, не толкова красиви, носят много полза.

Ползите са свързани с подобряване на качеството на живот и осигуряването на по-безопасна питейна вода, намалени рискове за здравето на населението, повишаване на хигиенните стандарти, намаляване на загубите на вода във водоснабдителната мрежа, коментира Василева.

Тя добави, че голяма част от населението ни вече е свързано към канализационна система, което е сериозен напредък.

Подобрява се събирането и пречистването на отпадъчни води, което е изключително значимо от гледна точка на опазването на водните обекти, специално и в зоната на Черноморското крайбрежие, което има своето значение, за развитието на местните икономически дейности, каза още министърът и добави, че се повишава качеството на инфраструктурата и постигаме съответствие.

До края на 2020 година количество на депонираните биоразградими отпадъци трябва да бъде намалено до 35% от количеството им, като референтната година е 1995, допълни Василева.

Изискванията, които трябва да бъдат прилагани на национално ниво от гледна точка на политиките за опазване на околната среда, са за задълженията ни за въвеждане на интегрираното управление на водите и всички политики, които касаят опазването на околната среда и политиките за справяне с измененията на климата, обясни тя.

По думите й, в шестгодишните планове за управление на речните басейни, които ще бъдат одобрени от Министерски съвет през 2016 година, ще бъдат заложени конкретни мерки.

В сферата на отпадъците интегрираният подход е водещ от гледна точна на съблюдаването на европейските екологични политики и целите, които са заложени в националното законодателство, националните стратегически документи, рамковата директива за отпадъци, съгласно която до 2020 трябва да постигнем 50% рециклиране за битовите отпадъци и 70% рециклиране на строителните отпадъци, заяви още Василева.

 

 

 

 

Източник: Актуално

До 2019 г. ЕС ще съкрати наполовина употребата на найлонови торбички
Промените в Закона за управление на отпадъците са на финалната права