Да приближим Европа до кръговата икономика

Кръгова икономика — перспективи

Преосмисляне на потреблението за устойчиво развитие

Новият пакет на ЕС за кръгова икономика ще насърчи предприятията и потребителите да преминат към по-кръгов икономически модел, при който ресурсите ще се използват по по-интелигентен начин. Той има за цел да се генерира устойчив растеж и да се създадат нови работни места, като обръща внимание на редица различни икономически отрасли

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъциЕвропа трябва да трансформира своя икономически модел от модел на растеж от типа „вземи, направи, консумирай и изхвърли“ — линеен модел, който приема, че ресурсите са изобилни, достъпни и евтини, за да се изхвърлят — в модел, който насърчава повторната употреба, поправката, подновяването и рециклирането на съществуващите материали и продукти. Чрез поддържане на стойността на продуктите и материалите колкото е възможно по-дълго и намаляване на количеството на отпадъците, икономиката на ЕС може да стане по-конкурентоспособна и устойчива, като в същото време ще се намали натискът върху ценните ресурси и околната среда.

Това е посланието, което се крие зад новия икономически пакет, приет от Комисията в началото на декември 2015 г. Той включва амбициозни мерки, които обхващат пълния жизнен цикъл на продуктите, от фазите на проектиране, производство, и потребление до по-доброто управление на отпадъците, когато продуктите достигат края на своя полезен експлоатационен живот.

Затваряне на кръга

Ключов елемент на новия подход е преразгледаното законодателно предложение за отпадъците. То обхваща дългосрочни цели за рециклиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, мерки за ограничаване на депонирането и стимули за държавите членки за използване на икономически инструменти на национално равнище. Също така то има за цел да насърчи сътрудничеството между отраслите, при което отпадъците от един процес стават вторични суровини за други отрасли, чрез опростена правна рамка за страничните продукти и отпадъците, достигнали своето окончателно състояние, създавайки по-голяма сигурност за операторите на тези пазари. Други мерки насърчават предотвратяването на изхвърляне на отпадъци, по-специално по отношение на храните.

Преразглеждането на екопроектирането ще позволи цикличността да бъда заложена в продуктите от самото начало. Ще бъде стартирано проучване относно планираното излизане от употреба с независима тестова програма за идентифициране и справяне с подобни практики. Нов работен план за екопроектирането ще насърчава енергийната ефективност и рециклируемостта на продуктите чрез набор от мерки, включително нови изисквания относно енергийната ефективност.

Пакетът също така включва план за действие за „зелени“ обществени поръчки. Обществените поръчки представляват почти 20 % от потреблението на ЕС, така че по-ефективните насоки в този сектор следва да доведат до изплащане на значителни дивиденти. Това е област, в която Комисията възнамерява да даде пример.

Стратегия за пластмасите в кръговата икономика обхваща действия в областта на общата точка между законодателството за химикалите, за продуктите и за отпадъците, а също така тя ще намали отпадъците в морските води. Планирани са действия относно хранителните отпадъци, включително обща методология за измерване на степента на проблема и определяне на съответните показатели. Мерките в други области обхващат промишлените и минните отпадъци, жизненоважните суровини, строителството и разрушаването, отрасъла на продуктите на биологична основа и нова рамка за мониторинг за измерване на напредъка.

Включени са също така и редица предложения относно повторното използване на водата, както и законодателно предложение относно минималните изисквания за повторното използване на отпадъчните води. Финансовата подкрепа включва финансиране в размер над 650 милиона евро за направление „Индустрия 2020 в кръговата икономика” за периода 2016—2017 г. от работната програма на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Устойчив растеж

Комисията е убедена, че по-ефективното използване на ресурсите ще създаде нови възможности за растеж и работни места. Проучванията показват, че по-доброто екопроектиране, предотвратяването на изхвърляне на отпадъци и повторната употреба на отпадъците може да допринесат за нетни икономии на предприятията от ЕС в размер до 600 милиарда евро годишно, като същевременно се намаляват общите годишни емисии на парникови газове. Допълнителните мерки за увеличаване на производителността на ресурсите с 30 % до 2030 г. могат да доведат до увеличаване на БВП с близо 1 % и създаване едновременно с това на 2 милиона допълнителни работни места.

“Потенциалът на кръговата икономика за създаване на работни места е значителен“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен. „Съществуват пречки, които затрудняват фирмите да оптимизират използването на ресурсите. Разширяването на нашия вътрешен пазар, особено за вторични суровини, е от решаващо значение. В икономическия модел, който предлагаме, почти нищо не се губи. Това създава нови огромни възможности за бизнеса в областта на интелигентните и чисти производства.”


Едно скорошно проучване на Европейската комисия определи приоритетните материали — включително земеделски продукти и отпадъци, дърво и хартия, пластмаси и метали, — които биха били полезни за ускоряване на прехода към кръгова икономика и където политиката на ЕС играе специална роля. Опаковките, храните, електронното и електрическото оборудване, мебелите, сградите и строителството бяха определени като приоритетни отрасли.

„Подготовката на тези амбициозни предложения е колективно усилие, включващо цялата Комисия“, каза първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. „Ние разгледахме цялата картина, за да отчетем как решенията в един сектор ще окажат въздействие на други области на политиката.“

Постигането на повече с по-малко също е основна цел на програмата за действие на ЕС за околната среда до 2020 г.

 

 

 

Източник: © списание Околна среда за европейци

Ти можеш да спасиш планетата
Вдигат с 10 % такса смет в Свищов