Европа за ефективно използване на ресурсите

Водеща инициатива от стратегията „Европа 2020“

Чрез водещата инициатива за ефективно използване на ресурсите в Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ се подкрепя преходът към ресурсно ефективна, нисковъглеродна икономика с цел постигане на устойчив растеж.

Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива от стратегията „Европа 2020“

Природните ресурси са в основата на нашата икономика и качество на живот. Не можем да продължаваме да ги използваме, както досега. Повишаването на ресурсната ефективност е от основно значение за запазването на растежа и работните места в Европа. То ще доведе до създаване на големи икономически възможности, подобряване на производителността, снижаване на разходите и повишаване на конкурентоспособността.

Чрез инициативата се осигурява дългосрочна рамка за дейности в подкрепа на политиката в много области, като например изменението на климата, енергетиката, транспорта, промишлеността, суровините, селското стопанство, рибарството, биоразнообразието и регионалното развитие.

Целта е да се повиши сигурността по отношение на инвестициите и иновациите и да се гарантира, че във всички политики ресурсната ефективност се взема предвид по балансиран начин.

Основни документи:

Основни предложения:

(Връзките към основните предложения ще бъдат актуализирани след тяхното публикуване.)

Прояви по темата:

 

 

Източник: Европейска комисия

Варианти за плащане на "такса смет"
Законодателство