МОСВ разработва промени в Закона за управление на отпадъците

МОСВ разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

МОСВ разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредби, свързани с прилагане на новоприети нормативни актове на ниво ЕС, както и отстраняване на установените технически пропуски.

Това обясни Ивелина Василева, министър на околната среда и водите по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос за изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Ивелина Василева посочи, че се предвижда този законопроект да бъде внесен за разглеждане в МС през месец юни 2015 година. Министър Василева уточни, че Законът за управление на отпадъците е обнародван в Държавен вестник на 13 юли 2012 година.

През месец ноември 2014 година в МОСВ беше получено официално запитване от ЕК за изпълнението на задълженията на Република България за въвеждане в националното законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В писмото си, ЕК посочва, че след извършена оценка на транспонирането на директивата в България, са необходими допълнителни разяснения, допълни Василева.

По думите й, МОСВ е изготвило отговор към ЕК, а от направените бележки е установено, че се налага да бъдат направени основни технически поправки в Закона за управление на отпадъците.

На въпрос свързан с политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците министър Василева отговори, че към момента в България има изградена успешна и работеща система за разделно събиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци. Ивелина Василева обясни, че такава система има и на отпадъци от опаковки, излезли от употреба превозни средства и електронно оборудване.

Тя допълни, че съгласно действащото законодателство лицата, които пускат на пазара продукти, от които се образуват масови разпространени отпадъци, носят отговорност, включително и с покриването на разходите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на съответните отпадъци.

При разработването на нормативните актове е ползван и опитът на другите държави-членки и са взети най-приложимите практики съгласно спецификите в нашата страна, обясни министърът на околната среда и водите.

Според нея производителите изпълняват задълженията си чрез заплащане на продуктова такса на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда било тя индивидуална или чрез организация по оползотворяване.

Ивелина Василева каза още, че държавно определените продуктови такси, които се изплащат, са заложени в наредбата. „Възнагражденията, които производителите изплащат за оползотворяване, се определят на пазарен принцип“, поясни министърът.

 

 

 

Източник: Фокус Снимка: © Пресцентър на МОСВ

Магазин за стоки без опаковка отвориха във Франция
Очаква се експлоатацията на завода за отпадъци на София да започне през втората половина на 2015 г.