“Околна среда” ще финансира разделно събиране и рециклиране на отпадъците, а не нови депа

Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци.

С европейските средства по оперативна програма “Околна среда” ще бъдат финансирани проекти, които подпомагат сепарирането, предварителното третиране и оползотворяването на сметта.

Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци. Това заяви министърът на околната среда Ивелина Василева, като напомни, че до 2020 г. трябва да бъдат рециклирани и повторно използвани 50 на сто от битовите отпадъци и 35% от генерираните биоотпадъци.

"Околна среда" ще финансира разделно събиране и рециклиране на отпадъците, а не нови депа. Фотограф: Юлия Лазарова

“Околна среда” ще финансира разделно събиране и рециклиране на отпадъците, а не нови депа. Фотограф: Юлия Лазарова

Още в началото на януари 2015 г. ще се отправят първите покани за проектни предложения за изграждането на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци. Ивелина Василева призова общините още отсега да подготвят проектите си и да кандидатстват за финансиране.

Василева уточни, че където има необходимост от изграждането на депа, ще се осигури национално финансиране. Рекултивацията на депа също ще се извършва с национални средства.

До края на декември Министерският съвет ще приеме и Националния план за управление на отпадъците, обеща още Василева по време на националния форум на общините в НДК, цитирана от БТА. Националният план за управление на отпадъците е документът, на който ще се базира изпълнението на оперативна програма “Околна среда” в частта й за управление на отпадъците през следващия програмен период.

 

 

 

Източник: Дневник.Бг

50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2020 г
Разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Свищов