Наши потенциални клиенти

  • Фирми от промишлеността
  • Транспортни и строителни фирми
  • Стари производствени обекти
  • Административни обекти

Отпадъци от метал

Отпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал.

Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците и материалите в собствени бази, обработка и транспортиране с модерни машини и съоръжения, инвестиции в разширение на материалната база и модерно оборудване.

Услугите ни включват следните групи вторични и отпадъчни материали:

  • Черни метали;
  • Цветни метали;
  • Акумулаторни батерии;
  • Излезли от употреба МПС

Дружеството изкупува и всякакви цветни метали на блок с химичен анализ на всяка плавка.

  • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в центровете на Еко Феникс се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец.
  • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в центровете на Еко Феникс се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена Декларация за произход по образец.

Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда.

Получени от дейността рециклируеми суровини

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

1 2
Add to Flipboard Magazine.