Дейности и услуги

Предлагаме цялостни и многовариантни решения в управлението на отпадъците.

Ние имаме богат опит в обслужването на производствени предприятия, търговски вериги, общини, учреждения и ведомства, частни клиенти. Потенциални наши клиенти са и могат да бъдат, както големи търговски вериги и промишлени предприятия, така и общини, учреждения, ВУЗ, банки и застрахователни компании. Широкия профил на обработваните от нас отпадъчни суровини ни дава възможност да предложим на своите клиенти атрактивни и дългосрочни условия на договорни отношения. Стремим се постоянно да повишим качеството на своята работа, както и да разнообразим спектъра от търговски предложения за своите клиенти. Мениджмънта ни е концентриран върху непрекъснатия мониторинг на процеса за правилно управление на отпадъците, тяхното оползотворяване, опазването на околната среда и условията на труд. Убедени сме, че бъдещето принадлежи на ниско въглеродните производства, на ефективността в използване на природните ресурси, което от своя страна е белег за правилен подход в управлението на отпадъците и рециклирането.

Предмет на дейността ни е преработката на отпадъците от:

Опаковки

Сепариране на отпадъци от опаковки.

Най-широко разпространените отпадъци в нашето ежедневие. Отпадъците от опаковки представляват над 50% от отпадъчния поток.

Битови

Сепариране на смесени битови отпадъци.

Разделното събиране на отпадъците е най-широко разпространения и доказал своята ефективност модел в Европа.

Оборудване

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Ежедневно използваме различни домакински уреди, вече не можем да си представим ден или два без  

Метал

Отпадъци от излезли от употреба машини и съоръжения, възли и детайли от метал.

Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все

Рециклеруеми суровини

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

Еко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмаса

Пластмаса

Add to Flipboard Magazine.