Услуги

Управление на отпадъците | Услуги & Решения

На първо място, има много видове отпадъци: битови (битови, търговски и строителни отпадъци), опасни (промишлени), биомедицински, електронни (електрически отпадъци), радиоактивни и др. Управлението на отпадъците включва събиране, транспортиране, валоризация и обезвреждане от тези отпадъци. В по-широк план, това е всяка дейност, свързана с организацията на управление на отпадъците от производството до крайното им третиране.

Всеки отпадък от разнообразните си видове изисква свой специфичен подход в процеса на управление. За правилното функциониране на системата за управление на отпадъците е необходим предварителен одит и анализ, като задължително на първо място се поставя въпроса за сортиране на отпадъка. То (сортирането) позволява отделянето на рециклируемите от нерециклируеми отпадъци, а впоследствие оползотворяването на остатъка отпадък в енергия.

Управлението на отпадъците е ключов компонент в способността на бизнеса да поддържа акредитация по ISO14001. Дружествата се насърчават да подобряват своята екологична ефективност всяка година с премахването на отпадъци чрез практики за възстановяване на ресурсите, които са дейности, свързани с устойчивостта. Един от начините да се направи това е чрез преориентиране на управлението на отпадъците към практики за оползотворяване на ресурсите, като рециклиране на материали като стъкло, парчета храна, хартия и картон, пластмасови бутилки и метал.

Процеси в управлението на отпадъците

Елементи и технологии в управлението на отпадъците включват следните процеси, които ние обслужваме, както следва:
 • Депа за отпадъци

 • Инсталации за изгаряне (Инсинератори)

 • Рециклиране

 • Биологична преработка

 • Събиране на отпадъците

 • Възстановени (спестени) енергия и ресурси

Нашите услуги включват следните отпадъци и дейности в процеса на тяхното управление.

Смесени битови отпадъци

Това са отпадъците, образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата.

Отпадъци от разделно събиране

Система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други.

Отпадъци от опаковки

Всички видове опаковки или опаковъчни материали, от които искаме да се освободим, както и тези, които подлежат на рециклиране /хартия, пластмаса, стъкло, метал/.

Строителни отпадъци

Предлагаме различни решения за утилизацията на строителните отпадъци в зависимост от нуждите на всеки конкретен клиент и съответните законови изисквания.

Опасни отпадъци

Събиране, транспорт и съхранение на опасни отпадъци, отпадъци съдържащи или замърсени с опасни вещества.

Отпадъци от черни & цветни метали

Отпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал.

Транспортиране на отпадъци

Събиране и транспортиране на отпадъци, генерирани от юридически и физически лица.

Съдове за съхранение

Разполагаме със съдове за съхранение и компактиране на отпадъците, както и с необходимата техника за тяхното обслужване.

Процес на работа

 • Етап 1. Наши служители ви предлагат подходящо решение и ние сключваме договор.

  Сключване на договор

  Наши служители ще ви предложат подходящите решения и ние сключваме договор

 • Стриктно спазваме сроковете и условията на сключения с нас договор.Сортирането

  Транспорт & Преработка

  Стриктно спазваме сроковете и условията на сключения с нас договор. Сортирането, преработката и обезвреждането на отпадъците извършваме в собствени производственно-логистични центрове в градовете Велико Търново и Свищов, изградени и оборудвани в съответствие с действащата нормативна уредба за дейността.

 • Вие ще получите от нас отчетен документ за предадените за преработка отпадъци.

  Отчетни документи

  Вие ще получите от нас отчетен документ за предадените ни за преработка отпадъци

Изберете подходящо решение

Цялостна и завършена стратегия за управление на отпадъците.
Сключване на договор с определяне на количеството отпадъци, които ще се извозят и утилизират. Това е най-често прилагана форма при управление на строителни и опасни отпадъци.
Изпрати запитване
Сключване на договор с определяне на количествата отпадъци, които ще се извозват и утилизират. Изготвяне на месечен график с описание на работите по изпълнение на договора.
Изпрати запитване
Изпратете ни запитване и наш специалист ще се свърже с Вас. Заедно ще обсъдите вида на отпадъка, неговото количество и ще Ви предложи решение за услуга, която да ползвате.
Изпрати запитване

Наши клиенти

Над 85% от нашите клиенти се връщат при нас с нова, повторна поръчка. Оценете и Вие работата с нашата компания.
Булекопак
Булекопак АД

С настоящото потвърждаваме убеждението си, че всеки клиент може да разчита на опита, професионализма в сферата на чистотата и управлението на битови и производствени отпадъци, което ни дава основание да препоръчваме „Еко Феникс” ЕООД като стабилен и лоялен партньор.
read more

Община Свищов
Община Свищов

Навременното и качествено изпълнение на поетите договорни задължения както и добрата организация на работа, ни дават основание да препоръчаме „ЕКО ФЕНИКС” ЕООД, като сериозен, коректен и надежден партньор.
read more

„Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД
Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД

С настоящата референция „Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД декларира убеждението си, че клиентите на „Еко Феникс” ЕООД могат да разчитат на опит и професионализъм в сферата на чистотата и управлението на отпадъци.
read more

Хамбургер Рисайклинг България
Хамбургер Рисайклинг България ЕООД

Като наш партньор „Еко Феникс“ ЕООД стриктно е изълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено и в рамките на уговорените срокове, което е основание фирмата да се утвърди като предпочитан такъв.
read more

Еко Партнърс България АД
Еко Партнърс България АД

С настоящата референция „Еко Партнерс България“ АД изразява своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на фирма „Еко Феникс“ ЕООД, които са наш основен партньор на територията на гр. Свищов.
read more

АЛ. Филтър ООД

Работата на екипа на фирмата се отличава с високо качество и професионализъм, а добрата организация допринася за за стриктно спазване на поетите ангажименти. За нас фирма “Еко Феникс” изпълнява поетите ангажименти на високо професионално ниво.
read more

Свържете се с нас сега

КОНСУЛТИРАМЕ БЕЗПЛАТНО
0
Транспортирани отпадъци(в тона за 2022 година)
0
Преработени отпадъци(в тона за 2022 година)
0
Локации