Услуги

Управление на отпадъците

На първо място, има много видове отпадъци: битови (битови, търговски и строителни отпадъци), опасни (промишлени), биомедицински, електронни (електрически отпадъци), радиоактивни и др. Управлението на отпадъците включва събиране, транспортиране, валоризация и обезвреждане от тези отпадъци. В по-широк план, това е всяка дейност, свързана с организацията на управление на отпадъците от производството до крайното им третиране.

Всеки отпадък от разнообразните си видове изисква свой специфичен подход в процеса на управление. За правилното функциониране на системата за управление на отпадъците е необходим предварителен одит и анализ, като задължително на първо място се поставя въпроса за сортиране на отпадъка. То (сортирането) позволява отделянето на рециклируемите от нерециклируеми отпадъци, а впоследствие оползотворяването на остатъка отпадък в енергия.

Управлението на отпадъците е ключов компонент в способността на бизнеса да поддържа акредитация по ISO14001. Дружествата се насърчават да подобряват своята екологична ефективност всяка година с премахването на отпадъци чрез практики за възстановяване на ресурсите, които са дейности, свързани с устойчивостта. Един от начините да се направи това е чрез преориентиране на управлението на отпадъците към практики за оползотворяване на ресурсите, като рециклиране на материали като стъкло, парчета храна, хартия и картон, пластмасови бутилки и метал.

Процеси в управлението на отпадъците

Елементи и технологии в управлението на отпадъците включват следните процеси, които ние обслужваме, както следва:
  • Депа за отпадъци

  • Инсталации за изгаряне (Инсинератори)

  • Рециклиране

  • Биологична преработка

  • Събиране на отпадъците

  • Възстановени (спестени) енергия и ресурси

Нашите услуги включват следните отпадъци и дейности в процеса на тяхното управление.

Еко Феникс - Смесени битови отпадъци
Смесени битови отпадъци

Това са отпадъците, образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата.

Еко Феникс - Отпадъци от разделно събиране
Отпадъци от разделно събиране

Система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други.

Еко Феникс - Отпадъци от опаковки
Отпадъци от опаковки

Всички видове опаковки или опаковъчни материали, от които искаме да се освободим, както и тези, които подлежат на рециклиране /хартия, пластмаса, стъкло, метал/.

Еко Феникс - Строителни отпадъци
Строителни отпадъци

Предлагаме различни решения за утилизацията на строителните отпадъци в зависимост от нуждите на всеки конкретен клиент и съответните законови изисквания.

Еко Феникс - Опасни отпадъци
Опасни отпадъци

Събиране, транспорт и съхранение на опасни отпадъци, отпадъци съдържащи  или замърсени с опасни вещества.

Еко Феникс - Отпадъци от черни и цветни метали
Отпадъци от черни & цветни метали

Отпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал.

Еко Феникс - Транспортиране на отпадъци
Транспортиране на отпадъци

Събиране и транспортиране на отпадъци, генерирани от юридически и физически лица.

Еко Феникс - Съдове за съхранение на отпадъците
Наем на контейнери

Разполагаме със съдове за съхранение и компактиране на отпадъците, както и с необходимата техника за тяхното обслужване.

Свържете се с нас сега

КОНСУЛТИРАМЕ БЕЗПЛАТНО