Смесени битови отпадъци

Транспорт на смесено събрани неопасни битови отпадъци образувани на територията на облужваните от нашето дружество общини.

Ние предлагаме високотехнологични решения за рециклиране, които гарантират намаляване на Вашия отпечатък върху околната среда.

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата”. Това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

  • Регионални системи за управление на отпадъците

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Биоразградими битови отпадъци, отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло.

Непрекъснато нарастващият дефицит на минерални и енергийни ресурси, увеличаващото се количество на битовите отпадъци и нарастващата заплаха за здравето на хората и околната среда налага необходимостта от нова политика по управление на битовите отпадъци – задължително рециклиране и повторна преработка на всички рециклируеми отпадъци, превръщането на останалите отпадъци в суровинен и енергиен ресурс и минимизиране количествата на депонираните отпадъци.

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

Производствената част на Центъра за управление на отпадъци В. Търново има капацитет да обслужва 35 хил. тона (приблизително 110-120 хил. м³) годишно твърди неопасни битови отпадъци и/или разделно събрани отпадъци от опаковки, при двусменен режим на работа.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Еко Феникс предоставя безвъзмездно съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

Запитване за оферта

 

Изпрати

0
тона
Обработени отпадъци
0
тона
От разделно събиране
0
тона
Транспортиране на отпадъци