Контейнери под наем

Временно съхранение на неопасни строителни отпадъци, отпадъци от опаковки, смесено събрани битови отпадъци образувани на територията на облужваните от нашето дружество контрагенти.

Контейнери под наем

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

  • Всички юридически лица, които желаят да се възползват от възможността за пряко договаряне
  • Регионални системи за управление на отпадъците
  • Магазини и търговски вериги
  • Производствени предприятия
  • Строителни фирми
  • Лгогистични центрове

Запитване за оферта

 

Изпрати

КОНТЕЙНЕРИ ПОД НАЕМ

Специализирани съдове под наем, предназначени за съхранение и компактиране на отпадъци.

  • Отворени метални контейнери тип „Мултилифт”
  • Пресконтейнери
  • Контейнери тип склад
  • Контейнери тип „Бобър”

Непрекъснато нарастващият дефицит на минерални и енергийни ресурси, увеличаващото се количество на битовите отпадъци и нарастващата заплаха за здравето на хората и околната среда налага необходимостта от нова политика по управление на битовите отпадъци – задължително рециклиране и повторна преработка на всички рециклируеми отпадъци, превръщането на останалите отпадъци в суровинен и енергиен ресурс и минимизиране количествата на депонираните отпадъци.

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Еко Феникс предоставя съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата”. Това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.

0
Работници & Служители
0
Локации
0
тона
Обработени отпадъци