Черни & Цветни метали

Отпадъци от излезли от употреба електрическо и елктронно оборудване, конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал.
Отпадъци от излезли от употреба електрическо и елктронно оборудване, конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

  • Фирми от промишлеността
  • Транспортни и строителни фирми
  • Стари производствени обекти
  • Излязла от употреба техника, машини и съоръжения

Запитване за оферта

 

Изпрати

Черни & Цветни метали

Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците и материалите в собствени бази, обработка и транспортиране с модерни машини и съоръжения, инвестиции в разширение на материалната база и модерно оборудване.

Услугите ни включват следните групи вторични и отпадъчни материали:

  • Черни метали
  • Цветни метали
  • Акумулаторни батерии
  • Излезли от употреба МПС

Дружеството изкупува и всякакви цветни метали на блок с химичен анализ на всяка плавка.

  • Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица в центровете на Еко Феникс се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец.
  • Приемането и предаването на отпадъци от физически лица в центровете на Еко Феникс се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена Декларация за произход по образец.

Закон за управление на отпадъците

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Еко Феникс предоставя безвъзмездно съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

0
тона
Обработени отпадъци
0
тона
От опаковки
0
%
Относителен дял