Отпадъци от опаковки

Отпадъците от опаковки са важен показател в управление на отпадъците. Нормата на тяхното натрупване, следва да бъде представена като количеството на общо образуваните битови отпадъци за година на човек от населението.

Ние предлагаме високотехнологични решения за рециклиране, които гарантират намаляване на Вашия отпечатък върху околната среда.

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

  • Търговски обекти
  • Производствени обекти

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Към тях спадат всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, от които искаме да се освободим, както и които подлежат на рециклиране /хартия, пластмаса, стъкло, метал/.

Количеството на генерираните отпадъци от опаковки може да се разглежда като показател за това, колко ефективно е обществото по отношение на използването на природните ресурси, както и за избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците.

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Еко Феникс предоставя безвъзмездно съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

Запитване за оферта

 

Изпрати

0
тона
Обработени отпадъци
0
тона
От опаковки
0
%
Относителен дял