Строителни отпадъци

Всички отпадъци генерирани в процес на строителство, ремонт, събаряне, които не подлежат на рециклиране.
Еко Феникс - Транспортиране на строителни отпадъци

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

Търговски обекти

Строителни фирми

Производствени обекти

Физически лица

Транспортиране на строителни отпадъци

Управлението на отпадъци от строителство, ремонт и поддръжка на сгради в домакинствата се извършва съгласно общинските наредби за управление на отпадъците. Почти цялото количество от ОСР се депонира на депата за битови отпадъци и на все още съществуващите в голяма част от общините площадки, нар. „депа за строителни отпадъци”.

Съществуващите практиките по събиране и транспортиране на ОСР от домакинствата в отделните общини са много различни. В по–голяма част от общините населението, които извършват ремонти заплащат за услугите по транспортиране и депониране на образуваните ОСР, на фирми, които извършват тази услуга.

Управление на отпадъците от строителство и разрушаване.

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Необходимо е да се знае, че този вид договаряне между фирмите е валидно само за нежилищни имоти на предприятията (земя и/или сграда). То не касае физическите лица.

При сключване на договор Еко Феникс предоставя безвъзмездно съдове за временно ползване. В зависимост от броя на разположените контейнери или кратността на извозването им цената може да бъде договаряна.

Запитване за оферта

 

Изпрати

0
Работници & Служители
0
Локации
0
тона
Обработени отпадъци