recycle for another day
Еко Феникс - Отпадъци от метал
Еко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от метал

Отпадъци от метал

Черни & Цветни металиОтпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал. Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците и материалите в собствени бази, обработка и транспортиране с…

Еко Феникс - Опасни отпадъци
Еко Феникс - Опасни отпадъциЕко Феникс - Опасни отпадъциЕко Феникс - Опасни отпадъци

Опасни отпадъци

Събиране, транспорт и съхранение на опасни отпадъци, отпадъци съдържащи или замърсени с опасни вещества, с цел предаването им на фирми лицензирани в третиране и обезвреждането на опасни отпадъци и отпадъци замърсени с опасни вещества.

Еко Феникс - Отпадъци от разделно събиране
Еко Феникс - Отпадъци от опаковкиЕко Феникс - Отпадъци от разделно събиранеЕко Феникс - Отпадъци от разделно събиране

Отпадъци от разделно събиране

Отпадъци от разделно събиранеТранспорт и сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки (включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти. Работим в тясно сътрудничество с организациите по оползотворяване на отпадъци. Обслужваме контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки.

Еко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса
Еко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса

Пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно.

Отпадъци от стъкло
Отпадъци от стъклоОтпадъци от стъкло

Стъкло

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години.

Еко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия
Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия

хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.