Опасни отпадъци

Събиране, транспорт и съхранение на опасни отпадъци, отпадъци съдържащи или замърсени с опасни вещества, с цел предаването им на фирми лицензирани в третиране и обезвреждането на опасни отпадъци и отпадъци замърсени с опасни вещества.